Včelař o biomedu: „Nelžeme sami sobě, ani ostatním“

Včelař o biomedu: „Nelžeme sami sobě, ani ostatním“

Nenalhávejme si, že lze v našich pod­mínkách vyrábět biomed. Důvody jsou prosté. Vycházejme z poznatku, že včela vyhledává zdroj potravy v poměrně velké vzdálenosti od své­ho úlu. Uvádí se, že její akční rádius je asi 5 km. To je teorie. Z praxe víme, že to může být i vzdálenost dvojná­sobná. Prostou matematikou dojde­me k tomu, že toto území čítá tisíce hektarů.

Toto území je kontaminováno množstvím znečišťujících látek, nejen z naší „hos­podářské“ činnosti, ale i ze vzdálených oblastí naší planety. Jsou to zplodiny z válečných konfliktů, hořících nafto­vých polí, havárií jaderných elektráren i produkce exhalací tepelných elektráren, výrobních provozů, dopravních prostředků a jiných znečišťujících zdrojů.

Je možné vyrobit biomed?

Chce někdo tvrdit, že jeho včelstva sbírají suroviny na výrobu medu jen v oblasti, kte­rá je bez tohoto vlivu? Že med z jeho pro­dukce je ten nejlepší?

Ve své praxi jsem se setkal se včelařem, který se výrobou biomedu zabývá. Jeho metoda je prostá. Med, který včely uloží do panenských plástů, vy­táčí odděleně, a pak jako „biomed“ výhod­ně ekonomicky zhodnocuje.

Naše včely jsou vystaveny tlaku pestici­dů

Tyto látky najdeme v nektaru, pylu, vodě i ve vosku, který váže rezidua. Především narůstající množství těchto látek ve vosku je hrozbou pro další generace včel. Jen díky tomu, že včela dovede velkou část těchto toxických látek přijímaných potravou odfil­trovat a z těla vyloučit, vděčí za to, že přeží­vá a že med, který produkuje, si zachovává své dobré účinky na lidsky organismus. Jsem přesvědčen o tom, že včelař, který nebude při upevňování mezistěn používat drátek nebo umělohmotné mezerníky, lep­ší med nevyrobí. Podstatné jsou podmín­ky prostředí, ve kterých včelaříme, a ty jsou všude téměř stejné.

Včelařím ve výjimečně zachovalé krajině, přesto bych si nedovolil tvr­dit, že bych mohl produkovat med v bio kvalitě

Sám včelařím v bezprostřední blízkosti vo­jenského prostoru Hradiště v Doupovských horách. Z hlediska ekologického je toto úze­mí o ploše 33 160 ha výjimečně zachovalé s výskytem četných pramenů i druhovým bo­hatstvím flóry. Vojenský prostor byl zasažen v minimální míře negativními vlivy civilizace.

řepka, produkce biomedu

Po dobu 60 let zde není prováděna žádná hospodářská činnost. Negativní vlivy výcvi­ku vojsk jsou omezeny jen na malé dopado­vé plochy, které rychle regenerují. Vojenský režim tomuto území naopak prospěl, neboť udržel přírodu mimořádně zachovalou. Dnes patří mezi jedenáct nejcennějších a ekolo­gicky nejhodnotnějších území střední Evropy. V současné době je jedním z mála území, která mají zachovalý původní ráz krajiny.

Přes tyto skutečnosti bych si nedovolil tvr­dit, že bych mohl produkovat med i za dodr­žení dalších podmínek v bio kvalitě. Nemám problém prodat svůj med, každý z mých zá­kazníků se může seznámit s tím, jak včely žijí a med vyrábějí. Zájem je veliký. Od dětí, kte­ré mám nejraději pro jejich upřímný zájem, až po seniory, kteří někdy poprvé v životě po­znávají jim doposud utajený život včel.

Nebuďme lhostejní. Chraňme zdravé životní prostředí pro nás i naše včely. Jen to je cesta, která vede k získání kvalitního medu.

Převzato se souhlasem z časopisu Včelařství, ročník 67, duben 2014, Autor: Vladislav SynekSdílejte produkt s přáteli

Další články, které by se vám mohly také líbit