Zásady ochrany osobních údajů


Vážení přátelé, zákazníci, obchodní partneři, fanoušci,

moc si vážíme každého z vás, náš vztah je pro nás velmi důležitý. GDPR pro nás není nic nového, odjakživa jsme věnovali velkou péči ochraně osobních údajů.

Je nám velkou ctí posílat vám naše zpravodaje nejen o včelích produktech, ale i o receptech, trendech a dalších informacích kolem péče o pleť, kosmetiky, zdraví a zdravého životního stylu. Abychom všechny tyto informace mohli dopravit až k vám, využijeme některý z vašich osobních údajů.

Můžete si být naprosto jisti, že s osobními údaji nakládáme s řádnou péčí a v souladu s povinnostmi, které nám vyplývají z platných právních předpisů a chráníme je v maximální možné míře, která odpovídá technické úrovni dostupných prostředků.


1. Základní ustanovení

2. Zdroje, účely a kategorie zpracovávaných osobních údajů

3. Zpracovatelé osobních údajů Rodinné firmy Pleva

4. Jaká jsou Vaše práva v souvislosti s Nařízením o ochraně osobních údajů (GDPR)

5. Podmínky zabezpečení osobních údajů

6. Podmínky cookie

7. Souhlas s podmínkami


1. Základní ustanovení

1.1 Správcem osobních údajů podle čl. 4 bod 7 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob ze dne 27. dubna 2016 v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů (dále jen: „GDPR”) je Pleva s.r.o. IČ: 48153061 se sídlem: Českých bratří 325, 517 43 (dále jen: „správce“). Vyplněním objednávky, registrací, přihlášením k odběru obchodních sdělení nebo prohlížením našich webových stránek umožňujete správci využívat Vaše osobní údaje. Touto stránkou vás v souladu s nařízením GDPR informujeme o tom, jaké informace o Vás shromažďujeme, z jakého důvodu a jakým způsobem Vaše informace využíváme, jaká jsou Vaše práva ohledně námi využívaných osobních údajů a jakým způsobem je u nás můžete uplatnit v souladu s GDPR nařízením.

1.2 Kontaktní údaje správce jsou:

Adresa: Českých bratří 325, 517 43,
E-mail: gdpr@pleva.cz,
Telefon: +420 739 045 380

1.3 Vymezení pojmů:

Osobními údaji se rozumí veškeré informace o identifikované nebo identifikovatelné fyzické osobě.
Zpracování osobních údajů - jakákoliv operace s osobními údaji
Správce - subjekt, který určuje účely a prostředky zpracování, je odpovědný
Zpracovatel - subjekt, který zpracovává osobní údaje pro správce (např. externí zpracovatel mezd)
Subjekt údajů - fyzická osoba, které se osobní údaje týkají

1.4 Správce nejmenoval pověřence pro ochranu osobních údajů.


2. Zdroje, účely a kategorie zpracovávaných osobních údajů

2.1 Správce bude zpracovávat osobní údaje pouze v minimálním rozsahu a po dobu nutnou ke splnění účelu zpracování, nebo po dobu uvedenou u účelu zpracování. Správce nezpracovává zláštní (citlivé) kategorie osobních údajů. Ze strany správce nedochází k automatickému individuálnímu rozhodování ve smyslu čl. 22 GDPR.

2.2 Jaké osobní údaje zpracováváme?

 • jméno a příjmení

 • dodací adresa, případně dále adresa fakturační

 • název obchodní firmy, sídlo, místo podnikání, IČO, DIČ

 • telefonní číslo a kontaktní e-mail

2.3 Zákonným důvodem zpracování osobních údajů je:

 • Plnění smlouvy mezi vámi (subjektem údajů) a naší firmou (správcem) podle čl. 6 odst. 1 písm. b) GDPR,

 • oprávněný zájem správce na poskytování přímého marketingu (zejména pro zasílání obchodních sdělení a newsletterů) podle čl. 6 odst. 1 písm. f) GDPR, tento postup umožňuje § 7 odst. 3 zákona č.480/2004 Sb., o službách informační společnosti, a to na základě uzavřené smlouvy; proti oprávněnému zájmu správce lze vznést námitku. Tato sdělení se mohou týkat pouze obdobného zboží nebo služeb a lze je kdykoliv jednoduchým způsobem – zasláním e-mailu nebo proklikem na odkaz v obchodním sdělení – odhlásit. E-mailová adresa bude za tímto účelem správcem zpracovávána po dobu 5 let.

 • Splnění právní povinnosti,

 • ochrana životně důležitých zájmů subjektu údajů,

 • souhlas se zpracováním osobních údajů pro účely poskytování přímého marketingu (zejména pro zasílání obchodních sdělení a newsletterů) podle čl. 6 odst. 1 písm. a) GDPR ve spojení s § 7 odst. 2 zákona č. 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti - v případě, že nedošlo k objednávce zboží nebo služby.

2.4 Účelem zpracování osobních údajů je:

 • Vyřízení vaší objednávky a výkon práv a povinností vyplývajících ze smluvního vztahu mezi vámi a správcem; při objednávce jsou vyžadovány osobní údaje, které jsou nutné pro úspěšné vyřízení objednávky (jméno a adresa, kontakt). Poskytnutí osobních údajů je nutným požadavkem pro uzavření a plnění smlouvy, bez poskytnutí osobních údajů není možné smlouvu uzavřít či ji ze strany správce plnit,

 • Zasílání obchodních sdělení a činění dalších marketingových aktivit,

 • doručení slíbeného obsahu (ebook, email, dopis),

 • vyhodnocení soutěže

2.5. Doba uchování osobního údaje

Po dobu nezbytnou k výkonu práv a povinností vyplývajících ze smluvního vztahu mezi vámi a správcem a k uplatňování nároků z těchto smluvních vztahů (po dobu 10 let od ukončení smluvního vztahu).

Po dobu, než je odvolán souhlas se zpracováním osobních údajů pro účely marketingu, nebo nejdéle po dobu 5 let, jsou-li osobní údaje zpracovávány na základě souhlasu. Konkrétní doby uchování osobních údajů dle účelu jejich zpracování:

 • Osobní údaje zpracovávané na základě souhlasu:

• Zaslání email seriálu 30 dní
• Zaslání / stažení ebooku 7 dní
• Zpracování údajů ze soutěže 30dní
• Zasílání aktualit na email 5 let

 • Osobní údaje zpracovávané na základě oprávněného zájmu správce:

• Zasílání aktualit na email 5 let
• Zaslání ceníku na email 1 rok
• Odpověď na zájem o pracovní pozici 3 měsíce

Po uplynutí doby uchovávání osobních údajů správce osobní údaje vymaže.

2.6. Užití osobních údajů:

Osobní údaje budou zpracovány za účelem poskytnutí plnění ze smlouvy a dále za účelem evidence smlouvy a případného budoucího uplatnění a obrany práv a povinností smluvních stran (například pro případ reklamačního řízení). Uchování a zpracování osobních údajů je za výše uvedeným účelem po dobu 5 let od realizace poslední části plnění dle smlouvy, nepožaduje-li jiný právní předpis uchování smluvní dokumentace po dobu delší. Výše uvedené zpracování je umožněno na základě ust. § 5 odst. 2 písm. b) zákona o ochraně osobních údajů – zpracování nezbytné pro plnění smlouvy a ust. § 5 odst. 2 písm. e) zákona – pro ochranu práv a právem chráněných zájmů správce nebo jiné dotčené osoby.


3. Zpracovatelé osobních údajů Rodinné firmy Pleva

3.1 Osobní údaje zpracovává správce a je odpovědný za jakékoliv jejich zpracování. Regulace ochrany osobních údajů umožňuje, aby správce pověřil zpracováním osobních údajů zpracovatele. Zpracovatelem osobních údajů je každý subjekt, který na základě pověření či zmocnění správcem zpracovává osobní údaje pro správce.

3.2. Zpracovatelé osobních údajů jsou osoby a firmy podílející se na dodání zboží/služeb či realizaci plateb na základě smlouvy, na zajišťování provozu eshopu a dalších služeb v souvislosti s provozováním e-shopu a internetového marketingu. Správci a zpracovatelé osobních údajů:

EVici webdesign s.r.o., Petra Bezruče 139, 747 91 Štítina, Czech Republic, IČ: 28598661

PPL CZ s.r.o., K Borovému 99, Jažlovice, 251 01, Říčany, IČO: 25194798

Geis Parcel CZ s.r.o., Zemská 211/I, 337 01 Ejpovice, okres Rokycany, IČ: 63077051

Česká pošta, s.p., IČO: 47114983, sídlem Praha 1, Politických vězňů 909/4, PSČ 22599

Seznam.cz, a.s., IČ: 26168685, Radlická 3294/10, 150 00, Praha 5

Google Czech Republic, s.r.o., Stroupežnického 3191/17, Praha 5, 150 00, IČO: 27604977

OLYMPIC s.r.o., Brozany 136, Staré Hradiště, 533 52, IČ: 27480381

SmartSelling a.s., Netroufalky 797/5, 625 00 Brno, IČ: 29210372

Heureka Shopping s.r.o., Karolinská 650/1, 186 00 Praha 8 – Karlín, IČ: 02387727

Zásilkovna s.r.o., Českomoravská 2408/1a, 190 00 Praha 9, IČ: 28408306

Direct Parcel Distribution CZ s. r. o., Modletice 135, 251 01 Říčany u Prahy, IČ: 61329266

Balíkobot, s.r.o., Revoluční 1200/16, 110 00 Praha 1 – Nové Město, IČ: 06283799

3.3 Správce nemá v úmyslu předat osobní údaje do třetí země (do země mimo EU) nebo mezinárodní organizaci. Výše uvedené osobní údaje budou zpracovány výlučně k shora vyjmenovaným účelům a nebudou předávány dalším osobám (mimo výjimky stanovené výše), ani nebudou umožněny k nahlédnutí jakýmkoli jiným příjemcům osobních údajů.

3.4 Správce zajistí dostatečné technické a organizační zabezpečení, aby nemohlo dojít k neoprávněnému nebo nahodilému přístupu k uvedeným osobním údajům subjektů údajů, k jejich změně, zničení či ztrátě, neoprávněným přenosům či jejich neoprávněnému zpracování či jinému zneužití.


4. Jaká jsou vaše práva v souvislosti s Nařízením o ochraně osobních údajů (GDPR)

4.1 Souhlas je dobrovolný, proto v každém okamžiku máte níže uvedená práva jakožto subjekt údajů. Všechny informace vám jakožto správce velmi rádi sdělíme, svůj požadavek napište na e-mail: gdpr@pleva.cz.

Máte právo:

 • požadovat po nás informaci, jaké vaše osobní údaje zpracováváme.

 • vyžádat si u nás přístup k těmto údajům a tyto nechat aktualizovat nebo opravit, popřípadě požadovat omezení zpracování.

 • požadovat po nás výmaz těchto osobních údajů.

 • na přenositelnost údajů a právo požadovat kopii zpracovávaných osobních údajů.

 • vznést námitku proti zpracování v případě zpracování prováděného na základě oprávněného zájmu správce (dle čl. 6 odst. 1. písm. f) GDPR).

4.2 Správce nemusí údaje vymazat, pokud je zpracování nezbytné pro splnění právní povinnosti, nebo výkon a obhajobu právních nároků.

4.3 Dále máte právo podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů a právo na účinnou soudní ochranu, pokud máte za to, že vaše práva podle GDPR byla porušena v důsledku zpracování vašich osobních údajů v rozporu s GDPR.


5. Podmínky zabezpečení osobních údajů

5.1 Správce prohlašuje, že přijal veškerá vhodná technická a organizační opatření k zabezpečení osobních údajů.

5.2 Správce přijal technická opatření k zabezpečení datových úložišť a úložišť osobních údajů v listinné podobě, zejména: hesla, zabezpečený operační systém - šifrování a aktualizovaný antivirový program.

5.3 Správce prohlašuje, že k osobním údajům mají přístup pouze jím pověřené a proškolené osoby.


6. Podmínky cookies

6.1 Používáme technologie, jako jsou soubory cookie, abychom mohli přizpůsobovat obsah a reklamy, poskytovat funkce sociálních médií a analyzovat provoz na webu. Informace o vašem používání webu také sdílíme s našimi důvěryhodnými partnery v oblasti sociálních médií, reklamy a analýz. Všechny údaje jsou anonymizované a agregované.


7. Souhlas s podmínkami

7.1 Odesláním objednávky z eshopu, nebo zaškrtnutím souhlasu prostřednictvím internetového formuláře potvrzujete, že jste seznámen/a s podmínkami ochrany osobních údajů a že je v celém rozsahu přijímáte.

Tyto podmínky nabývají účinnosti dnem 25. 5. 2018.


„Věříme, že nové nařízení GDPR nebude mít negativní vliv na náš dosavadní vztah.“

Za celou Rodinnou firmu

 width=
Lukáš Pleva rozvoj obchodu a marketingu